20 listopada – Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć,

nauczyłem się w przedszkolu – o tym jak żyć,

co robić, jak postępować, współżyć z innymi,

patrzeć, odczuwać myśleć, marzyć

i wyobrażać sobie lepszy świat.

~Robert Fulghum

Przedszkole jest pierwszą instytucją, w której dziecko nabywa kompetencje społeczne. W  atmosferze spokoju i akceptacji poznaje własne prawa i reguły życia w grupie.
Wiek przedszkolny jest okresem intensywnego rozwoju psychofizycznego dzieci. W tym czasie kształtują się pierwsze postawy moralne , nawyki mające wpływ na przyszłe życie. Dzieci uczą się odróżniania dobra od złego, wartościowania zachowań własnych i kolegów, poznają reguły w grupie. Przedszkole tworzy takie warunki aby dzieci mogły doświadczać, co dobre dla nich samych i dla ich otoczenia, aby nabyły takie kompetencje społeczno- moralne, które umożliwią im funkcjonowanie w szerszej społeczności. Przedszkole dba też o to aby wychowankowie mieli świadomość istnienie własnych praw. Ogromną rolę w uświadamianiu praw i obowiązków odgrywa nauczyciel. Istnieje stała potrzeba uświadamiania dzieciom, jak również ludziom dorosłym praw dziecka.
Dorośli doskonale znają swoje prawa, niejednokrotnie zapominają o tym, że również i dzieci będąc częścią społeczeństwa mogą korzystać ze swoich praw zawartych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i Konwencji Praw Dziecka.

PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECKA:

Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, m.in.:

 • każde dziecko ma prawo do uśmiechu
 • do kształtowania sprawności fizycznej
 • do rozwijania swojej kreatywności
 • do nauki zdrowego stylu życia
 • do zabawy i bycia sobą

A w szczególności ma prawo do:

 • indywidualnego rozwoju i własnego tempa tego procesu
 • warunków sprzyjających rozwojowi
 • bezpieczeństwa i akceptacji takim, jakim jestem
 • godności i nietykalności osobistej
 • wyrażania swobody myśli, sumienia i wyznania
 • nienaruszalności osobistej
 • ochrony zdrowia
 • poszanowania własności
 • znajomości swoich praw
 • korzystania z dóbr kultury
 • aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi oraz własnego zdania, własnych uczuć
 • aktywnego udziału w kontaktach społecznych na terenie przedszkola
  oraz w środowisku
 • zabawy i nauki
 • miłości i szacunku
 • badania i eksperymentowania
 • doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczone względami bezpieczeństwa)
 • różnorodnego, bogatego w bodźce oraz poddającego się procesom twórczym otoczenia
 • wypoczynku, gdy jestem zmęczone
 • ochrony przed wszelkimi formami przemocy zarówno fizycznej jak psychicznej

W trosce o bezpieczeństwo własne i kolegów dziecko ma w przedszkolu obowiązek:

 • przestrzegać zasad oraz umów zawartych w Kodeksie Przedszkolaka
  oraz w kontrakcie grupowym
 • przestrzegać zasad bezpieczeństwa tj. zgłaszać wszelkie przykre wypadki, uszkodzenia, związane ze zdrowiem, sygnalizować złe samopoczucie  i potrzeby fizjologiczne
 • dbać o zdrowie swoje oraz innych
 • szanować sprzęt oraz zabawki znajdujące się w przedszkolu
 • dbać o estetykę i czystość pomieszczeń, w których przebywa
 • przejawiać właściwy stosunek do rówieśników, osób starszych, wynikających
  z postaw respektowania podstawowych norm społecznych i etycznych.

Opracowała

Agnieszka Tadajewska