Ćwiczenia usprawniające analizę i syntezę słuchową

Cele:

– rozwijanie percepcji słuchowej,

– rozwijanie logicznego myślenia,

– wydłużanie czasu koncentracji uwagi.

Metody:

słowna, czynna

Formy:

w parach, indywidualna

Przebieg:

1. Odtwarzanie rytmu.

Dorosły wyklaskuje lub wytupuje jakiś rytm, który dziecko powtarza.

2. Rozróżnianie różnych odgłosów.

Zadaniem dziecka jest rozróżnienie odgłosów dobiegających z otoczenia i odgadnięcie ich nazw.

3. Podział zdania na słowa.

Zadaniem dziecka jest podzielenie zdania na słowa (policzenie słów w zdaniu).

4. Dokończenie zdania.

Zadaniem dziecka jest dokończenie rozpoczętego przez dorosłego zdania jednym wyrazem np. Mam białego … (kotka, psa itp.).

5. Tworzenie słów dwu- i trzysylabowych ze słów jednosylabowych.

Zadaniem dziecka jest utworzenie słów dwu- i trzysylabowych ze słów jednosylabowych, np. słoń – słoń-ce, pan – pan-to-fel.

6. Zabawa w pociąg głoskowy.

Zabawę rozpoczyna dziecko, mówiąc jakieś słowo. Następnie dorosły podaje kolejne słowo rozpoczynające się głoską, którą zakończyło się słowo podane przez dziecko. Następnie dziecko podaje słowo rozpoczynające się głoską, którą zakończyło się słowo podane przez dorosłego itd. (układanie następnych słów od głoski ostatniego słowa, np. kosz – szkoła – aparat – termometr – rybak – itd.).

7. Podział słów na głoski.

Zadaniem dziecka jest podzielenie słów podanych przez dorosłego na głoski.

Renata Hływa