PROCEDURA ODWOŁAWCZA W ROKU 2022

PROCEDURA ODWOŁAWCZA W ROKU 2022

OD DECYZJI KOMISJI REKRUTACYJNEJ

W PRZEDSZKOLACH PUBLICZNYCH

PROWADZONYCH  PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW

Procedura odwoławcza została opracowana na podstawie art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 t.j.):

– pomiędzy 4 maja a 11 maja br. rodzic kandydata nieprzyjętego do przedszkola publicznego, może wystąpić do komisji rekrutacyjnej (zorganizowanej w przedszkolu pierwszego wyboru) z wnioskiem
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola publicznego;

– uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z w/w wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. Rodzic będzie mógł odebrać uzasadnienie w/w terminie w placówce pierwszego wyboru;

– rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia;

– dyrektor przedszkola publicznego rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola publicznego służy skarga do sądu administracyjnego.