UWAGA!

PROCEDURA ODWOŁAWCZA W ROKU 2019

OD DECYZJI KOMISJI REKRUTACYJNEJ

W PRZEDSZKOLACH PUBLICZNYCH PROWADZONYCH

PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW

Procedura odwoławcza została opracowana na podstawie art. 158 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018, poz. 996 t.j.):

– pomiędzy 9 maja a 16 maja br. rodzic kandydata nieprzyjętego do przedszkola publicznego,
może wystąpić do komisji rekrutacyjnej (zorganizowanej w przedszkolu pierwszego wyboru)
wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola publicznego;

– uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata
z w/w wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia,
w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów,
którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
Rodzic będzie mógł odebrać uzasadnienie w/w terminie w placówce pierwszego wyboru;

– rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola odwołanie
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia;

– dyrektor przedszkola publicznego rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
Na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola publicznego służy skarga do sądu administracyjnego.