Aplikacja Balon Blum w „Myszkach”

Wy­ko­rzy­sta­nie mul­ti­me­diów w na­uce poprzez zabawę jest atrakcyjną formą zajęć. Po­my­sły i możliwości jakie daje nam aplikacja Balon Blum czyli:

Lepsza koordynacja ręki i oka to dobre przygotowanie do pisania.

Doskonała percepcja wzrokowa i słuchowa to niezbędne  w nauce czytania.

Rozbudzone logiczne myślenie to dociekliwość i chęć poznania świata.

Wypracowana sprawność manualna to większa precyzja ruchów.

To tyl­ko kil­ka spo­śród wie­lu moż­li­wo­ści wy­ko­rzy­sta­nia mul­ti­me­diów w na­ucza­niu w przed­szko­lu.  Na­le­ży jednak pod­kre­ślić, że po­mi­mo ich do­stęp­no­ści mul­ti­me­dia nie za­stąpią re­la­cji bu­do­wa­nych mię­dzy nauczycielem a dzieć­mi. War­to pa­mię­tać, że at­mos­fe­rę pa­nu­ją­cą na za­ję­ciach tworzą dzieci, a wir­tu­al­na rze­czy­wi­stość mo­że być je­dy­nie na­rzę­dziem w rę­kach na­uczy­cie­la.

dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav